REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
/Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U nr 51 poz. 318 / stanowi się co następuje:

1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
Parafia pw. Świętego Jakuba w Modliszewku

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

3. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

4. Śmieci mogą być składowane tylko wyznaczonym miejscu.

5. Na terenie cmentarza zabrania się

a) wprowadzania zwierząt,
b) palenia papierosów i picia alkoholu,
c) wjeżdżania samochodami bez zgody administracji,
d) budowaniu kwietników przy grobach,
e) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,
f) wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

6. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:

a) pogrzeby,
b) ekshumacje,
c) budowanie grobowców,
d) wstawianie pomników,
e)stawiania ławek przy grobach,
f) utwardzania ścieżki wokół grobu,

wymagają pisemnego pozwolenie Administratora Cmentarza.
7. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody Administratora Cmentarza. Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:
- pojedynczy - 180/80cm
- podwójny - 180/180cm

Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika, z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.

8. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu.
Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika,
bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

9. Miejsce pochówku wyznacza Administrator Cmentarza w porozumieniu z dysponentem miejsca.

10. Pochówek na cmentarzu może odbyć się po uzyskaniu zgody Administratora Cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

11. Grób Ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

12. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia ważności grobu. Wartość za przedłużenie grobu wynosi 500 zł.
Brak przedłużenia ważności grobu Administrator Cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

13. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV i wymagają:

a) pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
b) zgody Administratora Cmentarza.

14. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny.
Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora Cmentarza.

15. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać.
Rezerwacja niepotwierdzone u Administratora Cmentarza nie będą brane pod uwagę.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 23 poz. 295 z późn. zm.)

17. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wyglądu w biurze parafialnym.

18. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.PORZĄDEK NABOŻENSTWNIEDZIELE I ŚWIĘTA

         8.30    11.45
       10.00    kaplica Mielno


DZIEŃ POWSZEDNI

       17.30

NABOŻEŃSTWA STAŁE

      Środa - MBN Pomocy
      Piątek - Koronka do
      Miłosierdzia Bożego       © Wszelkie prawa zastrzeżone